www.nfws.no

Vaksine – covid-19 og influensavaksine

Grethe i styret har tatt kontakt med Frambu vedrørende vaksine, risikogrupper og Williams syndrom. Dette er svaret vi har fått.

Hei.

Takk for henvendelsen. Sentrale problemstillinger, men det er ingen automatikk i at f.eks. alle med sjeldne diagnoser skal tilhøre risikogruppene. På Frambu vet vi at det å ha en sjelden diagnose,  kan innebære en økt risiko for et mer alvorlig forløp av en potensiell infeksjon, pga  syndromrelatert sårbarhet og  eventuell ikke-syndromrelatert tilleggsproblematikk.

Risikogruppene for influensa og covid-19 ser ut til å være stort sett de samme. Å ha Williams syndrom med syndromrelatert symptombelastning og funn som gjør at man faller inn under en eller flere av risikogruppene opplistet av Folkehelseinstituttet (se nedenfor), innebærer at man bør ta/få influensavaksine i første rekke. Williams syndrom i seg selv, uten vesentlig syndromrelatert  symptombelastning, trenger ikke tilsi at man er mer utsatt for en influensa eller covid-19-infeksjon. I tillegg kan personer med Williams også ha annen samsykelighet (komorbiditet), f.eks. en spesifikk immundefekt, være under kreftbehandling, eller ha alvorlig overvekt/fedme, som gjør at de likevel defineres inn i risikogruppene.

Derfor må hver enkelt person med Williams ta opp med behandlende lege, fastlege eller sykehuslege, om  man er å betrakte som en som tilhører risikogruppene og som derfor bør få influensavaksine i første rekke.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• Alle fra fylte 65 år

• Barn og voksne med:• diabetes type 1 og 2

• kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade

• nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

• svært alvorlig fedme (KMI over 40)

• annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av legeI tillegg anbefales influensavaksine til:

• Helsepersonell som har pasientkontakt.

• Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet

Dette er en link til råd til risikogruppene: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/koronavirussykdom/risikogrupper_mai2020_bokmal3.pdf

Innholdet i denne e-posten er diskutert med overlege Anne Grethe Myhre.

Med vennlig hilsen   David K. BergsakerOverlege/barnelege

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser,Sandbakkveien 18,1404 Siggerud.Tlf.: 64 85 60 30/64 85 60 00E-post: dkb@frambu.nowww.frambu.no